17 De Statenbijbel

17 De Statenbijbel

 

 

                             De Statenbijbel 1637

                              Het boek der boeken 

 

De Statenbijbel wil ons goed de bitt're waarheid leren

De tale Kanaäns staet in de Wet en ook in de Profeten

In 't sweet uws aenschijns sult ghy voortaen broden eten

want ghy syt stof ende tot stof sult ghy al wederkeeren

 

Soo seggen alle prekers uit de Wijngaerden des Heeren

't Gevogelte des hemels - beamen noeste catecheten -

heeft net als u 'n wremelende siel, soo moet ghy weten

Misbruikt Zijn Naam tog niet, als ghy niet kunt parkeren

 

Begeert de naaste buurvrouw niet, die u onlangs sprak

Uw geest is wel gewilligh, uw vleesch is uiterst zwak

Kijkt nimmer om, u blijft pardoes als zoutpilaren staen

 

en wie het swaert opheft, sal door het swaert vergaen

Hy leydt u altyd in het spoor van de gerechticheyt

De Naam des Heeren sy gepresen tot in eeuwicheyt

 

 

 Aar Noordam                      Rijmer des Vaderlands

 

 Historische canon (17)

 Illustratie: www.entoen.nu